ЛАГ Агро Лидер

Локалната акцисна група АГРО ЛИДЕР е основана во 2014 година со цел да го поддржи социјалниот, економскиот и еколошкиот развој на руралните области.

ЛАГ АГРО ЛИДЕР е мост помеѓу локалната самоуправа, јавните институции, деловните субјекти и невладините организации. Таа ги поврзува локалните актери да работат заедно во корист на заедницата.

Огранизацијата користи холистичен пристап за да преземе иницијативи за развој во различни области: земјоделство и рурален развој; економски и одржлив развој; социјална заштита и антидискриминација; родова еднаквост; Млади; Заштита на животната средина; Спорт; и култура

Активностите на ЛАГ АГРО ЛИДЕР се фокусирани да

да ја зближат заедницата

затворање на јазот меѓу рурална-урбана средина во С. Македонија

позитивно да придонесе за одржлив развој на заедницата;

промовирање на социјална помош и вклученост; и

create да се создатат можности за спорт и физички активности, особено за деца и млади.

ПРОФИЛИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ

Follow LAG Agro Lider on: